Slika

POHIŠTVO ZA JAVNO RABO

Stoli in mize, kot tudi drugo pohištvo, niso namenjeni samo opremljanju bivalnih prostorov ampak jih lahko namestimo tudi v dvorane, knjižnice, sejne sobe, gostinske lokale, garderobe itd., skratka v prostore, ki jih uporabljajo različni ljudje, na različne načine. Na splošno pohištvo nameščeno v javnih prostorih imenujemo pohištvo za javno rabo. Če želimo biti povsem natančni, uporabimo prevod iz angleščine in bomo zapisali »pohištvo, ki ni za domačo rabo« (Furniture for non-domestic use)

Bistvena razlika med pohištvom za domačo in pohištvom za javno rabo je predvsem v tem, da običajno v domačih bivalnih prostorih s pohištvom ravnamo bolj pazljivo, na javnih površinah pa je raba bolj intenzivna, manj pazljiva, pogosto celo groba. Čeprav že več let obstajajo standardi, ki obravnavajo nekatere posebne vrste pohištva za javno rabo (pohištvo za vzgojno izobraževalne ustanove, pisarniško pohištvo, dvoranski vrstni stoli), se je pojavila potreba, da s standardi opredelimo tudi ostale vrste pohištva, ki jih srečujemo v javni rabi. Trenutno so veljavni naslednji standardi, ki obravnavajo tovrstno pohištvo:

SIST EN 15372:2008  Pohištvo - Trdnost, trajnost in varnost - Zahteve za mize, ki niso za domačo uporabo; Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic tables

SIST EN 16139:2013  Pohištvo – Trdnost, trajnost in varnost - Zahteve za sedežno pohištvo, ki ni za domačo uporabo; Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating

SIST EN 16121:2013  Shranjevalno pohištvo, ki ni za domačo uporabo - Zahteve za varnost, trdnost, trajnost in stabilnost; Non-domestic storage furniture - Requirements for safety, strength, durability and stability

Razumljivo in logično je, da zahtevnost rabe pohištva na javnih površinah ni povsod enaka. Stoli v prireditvenih dvoranah so lahko bistveno bolj obremenjeni kot stoli v sejnih sobah, obremenitev stolov v knjižnicah ali čitalnicah ni primerljiva z intenzivnostjo rabe stolov gostinskih lokalih, itd. Iz navedenega je mogoče sklepati, da morajo biti tudi trdnostne in trajnostne lastnosti prilagojene pričakovani zahtevnosti rabe. Konkretne zahteve, ki jih mora izpolnjevati pohištvo za javno rabo postavljajo standardi, ki obravnavajo naslednje skupine pohištva za javno rabo:

MIZE ZA JAVNO RABO  (SIST EN 15372:2008)

Zahtevnost

rabe (razred)

Opis rabe

Primeri

1

lahka (light)

hotelske spalnice, cerkve, knjižnice, …

2

splošna (general)

splošno v hotelu, kavarne, restavracije, čakalnice, javne dvorane, sejne sobe, bari,…

3

zahtevna (severe)

nočni klubi, policijske postaje, javne avle, športne garderobe, vojašnice, …

 

STOLI ZA JAVNO RABO (SIST EN 16139:2013)

Zahtevnost

rabe (razred)

Opis rabe

Primeri

L1

splošna (general use)

splošno v hotelu, kavarne, restavracije, čakalnice, javne dvorane, sejne sobe, bari,…

L2

ekstremna (exstreme use)

nočni klubi, policijske postaje, javne avle, športne garderobe, vojašnice, …

 

OMARE ZA JAVNO RABO (SIST EN 16121:2013)

Zahtevnost

rabe (razred)

Opis rabe

Primeri

1

splošna (general)

splošno v hotelu, domovi za ostarele, vrtci, recepcije, knjižnice, …

2

zahtevna (severe)

vojašnice, šole, univerze, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateremu razredu zahtevnosti rabe bo izdelek pripadal, določi oblikovalec oziroma proizvajalec. V skladu z izbrano zahtevnostjo rabe, mora pohištvo za javno rabo prenesti različne obremenitve, tako statične, kot dinamične. Čim višja je predvidena zahtevnost (razred) rabe, tem večje statične in dinamične sile mora izdelek prenesti. Pri testiranju trajnosti izdelka se, z višanjem pričakovane zahtevnosti rabe, povečuje tudi število potrebnih ciklusov obremenjevanja. Izdelek izpolnjuje zahteve standarda, če izpolnjuje vse zahteve vsaj enega zahtevnostnega razreda.

Iz prikazanih razpredelnic in informacij je razvidno, da standardi, še posebej pa razredi zahtevnosti rabe, niso povsem sistematični in usklajeni. To dejstvo povzroča tako proizvajalcem, kot tudi naročnikom nekaj težav, še posebej, ko je potrebno z različnim pohištvom  opremiti konkreten prostor z znano zahtevnostjo rabe. 

Neposredno preskušanje pohištva za javno rabo poteka po referenčnih standardih, ki narekujejo metode testiranja, tako za običajno pohištvo (za domačo rabo), kot tudi za javno rabo. Kot primer navajamo preglednico zahtev pri preskušanju miz (iz referenčnega standarda SIST EN 1730:2000):

Tabela 2 – Stabilnost, trdnost trajnost

Test

Reference

Obremenitev

1

2

3

1. Stabilnost pri vertikalni  obremenitvi

EN 1730:2000

6.7

Sila, N

Glavna plošča       V1

                              V2

Pomožna plošča    V1

                               V2

200

400

100

200

200

400

100

200

200

400

100

200

2. Stabilnost mize pri izvlečenih elementih

EN 1730:2000

5.3.2

Sila, N

200

200

200

3. Vodoravna statična obremenitev

EN 1730:2000

6.2

Sila, N

višina      600 mm

                600 mm

10 krat

400

200

400

200

600

300

4. Navpična statična obremenitev

EN 1730:2000

6.3

Sila, N

a) Glavna plošča

b) Pomožna plošča   

10 krat

1.000

200

1.250

300

1250

300

5. Vodoravno utrujanje (trajnost)

EN 1730:2000

6.4

Število ciklov

Sila 300 N

10.000

15.000

20.000

6. Navpično utrujanje (trajnost)

EN 1730:2000

6.5

Število ciklov

Sila 300 N

10.000

15.000

20.000

7. Navpični udarec na mizo brez stekla v konstrukciji

EN 1730:2000

6.6

Višina padca, mm

10 krat

180

180

240

8. Navpični udarec na mizo s steklom v konstrukciji

EN 1730:2000

6.6

EN 14072

Višina padca, mm

- varnostno steklo

- ostala stekla

10 krat

180

240

180

240

240

300

9. Test padca za mize z maso večjo od 20 kg

Aneks A

Višina padca, mm

- mize brez stekla

- mize s steklom

100

50

100

50

100

50

 

Vir: SIST EN 1730:2000

Iz preglednice je razvidno, da lahko posamične zahteve v različnih razredih ostanejo nespremenjene, nekatere pa se bistveno povečajo, odvisno od predvidene zahtevnosti rabe. Zahteve, ki jih postavlja 1. razred zahtevnost so praktično enake zahtevam pri testiranju miz za domačo rabo (standard SIST EN 12521:2010).

Podobno je tudi s stoli. Referenčni standard za preskušanje je SIST EN 1728:2012, se uporablja tudi za testiranje običajnih jedilniških stolov. Za razliko od miz, so zahteve za običajne stole (standard SIST EN 12520:2010), bistveno nižje kot jih predvideva prvi (L1) razred stolov za javno rabo.

V zvezi s standardi za pohištvo, ki je namenjeno javni rabi navajamo nekaj zanimivosti:

  a)  Dvoranski-vrstni stoli so s standardom SIST EN 12727:2001, obravnavani kot samostojna zvrst sedežnega pohištva, ki predvideva celo štiri (4) kategorije zahtevnosti rabe:

 

VRSTNI – DVORANSKI STOLI  (SIST EN 12727:2001)

Zahtevnost

rabe (razred)

Opis rabe

Primeri

1

lahka (light)

cerkve, sodišča, … 

2

zmerno (moderate)

gledališča, koncertne dvorane, poslovni prostori, ..

3

splošna (general)

stadioni, športne dvorane kinodvorane, koncertne dvorane, …

4

zahtevna (severe)

stadioni, športne dvorane kinodvorane, koncertne dvorane, letališča, predavalnice……

 

 

 

 

 

b)  Pisarniško pohištvo (delovni stoli – vrtiljaki, omare in delovne mize), ki je pretežno v javni rabi, se še vedno obravnava s specialnimi standardi za pisarniško pohištvo. Za razliko od ostalega pohištva za javno rabo, so pri pisarniškem pohištvu s standardom določene nekatere dimenzije, predvsem pri mizah in stolih, z namenom, da je zagotovljena ergonomija delovnega mesta (…). Ostale, tako trdnostne, kot tudi trajnostne lastnosti pisarniškega pohištva, se preverjajo-testirajo na podoben način, kot drugo pohištvo za domačo ali javno rabo.

c)  Stoli za obiskovalce so bili, kot pisarniško pohištvo, obravnavani s standardom SIST EN 13761:2003. Ta standard, ki je bil razveljavljen na začetku leta 2014, različnih zahtevnosti rabe ni predvideval. Tovrstni stoli se sedaj obravnavajo kot stoli za javno rabo.

d)  Odprto je še področje postelj oziroma pogradov za javno rabo. Tovrstno pohištvo je v veliki meri postavljeno prav v prostorih, ki so namenjeni javni rabi (hoteli, domovi, vojašnice, …), obstaja pa samo nekaj relativno nezahtevnih standardov, ki obravnavajo postelje in pograde za domačo rabo.

d)  Tudi šolsko pohištvo (stoli in klopi) se obravnava po posebnih standardih, čeprav je izključno v javni rabi. Ločena obravnava je v tem primeru logična, saj gre za uporabnike različnih starosti in višin, zato mora biti zahteva o ergonomski primernosti pohištva različnim starostnim skupinam, na prvem mestu. Za razliko od ostalega pohištva je šolsko pohištvo razdeljeno v 7 velikostnih razredov, ki se razlikujejo praktično v vseh dimenzijah, temu primerno pa so različne tudi zahteve za statično trdnost in trajnost stolov in klopi.

Iz navedenega je mogoče povzeti, da so standardi, ki obravnavajo pohištvo za javno rabo potrebni in koristni, saj omogočajo razvrščanje pohištva tudi po zahtevnost praktične rabe. Ni pa mogoče prezreti dejstva, da so razredi zahtevnosti rabe oblikovani nesistematično pomanjkljivosti, ki se odražajo v nesistematičnosti oblikovanja razredov zahtevnosti Vsekakor področje standardov za pohištvo za javno rabo še ni povsem dorečeno. Težave uporabniku standardov povzroča največkrat nedoslednost pri oblikovanju zahtev za posamezne kategorije izdelkov.  

Zahteve posamičnih razredov so prikazane v tabelah:

 

MIZE ZA JANO RABO tabela

 

STOLI ZA JAVNO RABO tabela

 

OMARE ZA JAVNO RABO tabela

 

 

 

Slavko Rudolf univ. dipl. inž

Vodja Laboratorija za preskušanje pohištva :

Oddelek za lesarstva

Biotehniška fakulteta, UL

 

Maj, 2014