Slika

Laboratorij za preskušanje pohištva je bil eden prvih, ki si je že v okviru BF - Oddelka za gozdarstvo začrtal pot sodelovanja in povezovanja z lesno industrijo. Dejavnost laboratorija, vezana na potrebe lesnopredelovalne industrije in drugih naročnikov, obsega preskušanje in ugotavljanje skladnosti pohištva, stavbnega pohištva, športnega orodja, zunanjih igral in še celo vrsto drugih izdelkov, ki so tako ali drugače povezani z lesom.

Vsa preskušanja se načeloma izvajajo v skladu z zahtevami evropskih (EN) standardov, ki so hkrati tudi nacionalni-slovenski (SIST) standardi. Po potrebi oz. na osnovi dogovora, preskušanja potekajo tudi po metodah mednarodnih (ISO) standardov ali nacionalnih standardov neevropskih držav.

Testiranje ali preskušanje je način praktičnega preverjanja oblikovalčevih idej, konstrukcijskih rešitev, uporabljenih materialov, funkcionalnosti, varnosti in drugih lastnosti izdelka, sklopa ali celega sestava. Ta dejavnost neposredno odraža kakovostno raven izdelka, skladnost izdelka s normativnimi akti in standardi, v veliki meri pa prispeva tudi k smotrnemu razvoju izdelka, njegovi tržni uveljavitvi ter ekonomičnosti proizvodnje.

 

Kje smo - kako nas najdete?

 

 

S P L O Š N O

TERMINOLOGIJA

 

L E S E N A   E M B A L Ž A

-  LESENA EMBALAŽA IN STANDARD ISPM 15

-  Standard ISPM 15 (slovensko)

Obrazci za vpis

Navodila za izpolnjevanje vloge 

-  ISPM 15 - Pravilnik o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material

-  ISPM 15 - Spisek registriranih obratov 

  

S T A N D A R D I Z A C I J A

EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJO

SLOVENSKA ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJO

STANDARDI ZA POHIŠTVO (vir: SIST/TC POH)

-  STANDARDI ZA STAVBNO POHIŠTVO (vir: SIST/TC STP)

STANDARDI ZA ZUNANJA IGRALA (vir:SIST/TC SPO)

-  STANDARDI ZA TELOVADNO IN GIMNASTIČNO ORODJE (vir:SIST/TC SPO)

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SPLOŠNI VARNOSTI PROIZVODOV

 

U G O T A V L J A N J E   S K L A D N O S T I

LABORATORIJI 

CERTIFIKAT O SKLADNOSTI

IMETNIKI CERTIFIKATOV O SKLADNOSTI V LETU 2014/2015

RAZVRSTITEV POHIŠTVA

 

P R E S K U Š A N J E   P O H I Š T V A

   -  BIVALNO POHIŠTVO

ŠOLSKO POHIŠTVO

PISARNIŠKO POHIŠTVO

POHIŠTVO ZA OTROKE

-  POHIŠTVO ZA JAVNO RABO

 

VŽIGLJIVOST OBLAZINJENEGA POHIŠTVA

 

 

P R E S K U Š N J E  S T A V B N E G A  P O H I Š T V A

 -  VRATA

 

Z  U  N  A  N  J  A    I  G  R  A  L  A    IN    I  G  R  I  Š  Č  A

-  PRESKUŠANJE IGRAL

CERTIFIKAT ZA ZUNANJA IGRALA

- OCENA VARNOSTI igral in igrišča

CERTIFIKACIJSKA LISTINA - vzorec

SODNI IZVEDENEC

-  Informacije in zanimivosti o igralih ter varnosti

 

P R E S K U Š N J E  T E L O V A D N E G A  O R O D J A