Slika

Jože KROPIVŠEK

Splošno
Pedagoško
delo
Raziskovalno
delo
Bibliografija
Mednarodne
aktivnosti
Ostalo
Diplome
 • dr. Jože KROPIVŠEK,
  Docent
  Telefon
  01 320 3624
  E-pošta
  joze.kropivsek@bf.uni-lj.si
  Faks
  01 25 72 297
 • Sodeluje pri naslednjih predmetih na dodiplomskem študiju lesarstva in gozdarstva in na podiplomskem študiju Bioznanosti.

  I. stopnja:
  UNIVERZITETNI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  Management lesnega podjetja z osnovami mikroekonomike – OBVEZNI (2. letnik)
  Računalniške tehnologije pri poslovanju – IZBIRNI (2. ali 3. letnik)

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ - TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV
  Ekonomika in management lesnega podjetja – OBVEZNI (2. letnik)
  Analiza in projektiranje organizacije podjetja – IZBIRNI (2. in 3. letnik)


  II. stopnja:

  MAGISTRSKI ŠTUDIJ - LESARSTVO
  Organizacija in management lesnega podjetja – OBVEZNI (1. letnik)
  Informatika v lesni proizvodnji – IZBIRNI (1. in 2. letnik)

  Ekonomika naravnih virov (II. stopnja)

  Management podjetij v agroživilski in lesni verigi - IZBIRNI (1. in 2. letnik)
  Ekonomika in management gozdno-lesne verige - IZBIRNI (1. in 2. letnik)

   

 • Osrednje področje njegovega raziskovalnega dela je področje menedžmenta in vodenja (manjših) lesnih podjetij s poudarkom na ravnanju zaposlenih ter področje aplikativne rabe informacijskih rešitev za učinkovito podporo odločanju in ravnanju lesnih podjetij.

  PODROČJA RAZISKAV:

  Ravnanje in razvoj kadrov: razvoj panožnega programa vseživljenjskega učenja »ZnanjeZAles« in razvoj modela kompetenc za lesarstvo, oboje namenjeno razvoju kadrov različnih profilov v lesnih podjetjih; model uporabljajo lesna podjetja za ureditev lastnih sistemizacij in načrta razvoja kadrov ter panožne zveze in združenja za načrtovanje panožnih usposabljanj.

  Management poslovnih procesov: preučevanje različnih pristopov za učinkovito ravnanje poslovnih procesov, vključno s tehnikami modeliranja in optimizacije poslovnih procesov; s to tematiko je bilo izvedenih šest usposabljanj za slovenska podjetja.

  Ekonomika lesarstva: preučevanje različnih ekonomskih kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti slovenske lesne panoge ter njihova primerjava s preteklim stanjem in med državami, kar pomaga vodilnim v lesni panogi pri oblikovanju strateških usmeritev panoge.

  Je avtor več študij s področja lesarstva, strokovne monografije ter več znanstvenih in strokovnih člankov.

  PROJEKTI

  Sodeloval je pri več projektih s področja razvoja kadrov (postavitev sistema neformalnih izobraševanj v lesarstvu KnowforWood; razvoj modela kompetenc za lesarstvo KOCles), optimizacije in prenove poslovnih procesov, razvoja in uvajanja informacijskih sistemov v poslovanje podjetij ter razvoja strateških planov.

  Trenutni projekti (2014/2015):

  • KOCles - Razvoj modela kompetenc za lesarstvo
  • CRP projekt - Racionalna raba lesa listavcev s poudarkom na bukovini

   

   

 • Celotna bibliografija: COBISS

   

  Pomembnejša dela:

  1. KROPIVŠEK, Jože, JELAČIĆ, Denis, GROŠELJ, Petra. Motivating employees of Slovenian and Croatian wood-industry companies in times of economic downturn. Drv. ind., 2011, vol. 62, br. 2, str. 97-103. [COBISS.SI-ID 1979529]

  2. KURNIK, Peter, KROPIVŠEK, Jože. Stanje poslovne informatike v manjših lesnih podjetjih = The condition of business informatics in small wood industry companie. Les (Ljublj.), 2011, letn. 63, št. 10, str. 375-378. [COBISS.SI-ID 1972873]

  3. KROPIVŠEK, Jože. Sistemi za ravnanje s strankami v lesnih podjetjih = Custumer relationship management systems in wood-industry companies. Les (Ljublj.), 2010, letn. 62, št. 11/12, str. 478-482. [COBISS.SI-ID 1874569]

  4. OBLAK, Leon, KROPIVŠEK, Jože, HROVATIN, Jasna, ZUPANČIČ, Anton. Analiza vplivov na nakupno odločanje pri nakupu pohištva = Analysis of the impact on the purchase decision when buying furniture. Les (Ljublj.), 2009, let. 61, št. 5-P, str. 291-296. [COBISS.SI-ID 1738121]

  5. KROPIVŠEK, Jože, OBLAK, Leon, GROŠELJ, Petra, ZUPANČIČ, Anton. Izobrazbena struktura zaposlenih v lesarstvu = The educational structure of employees in wood industry. Les (Ljublj.), 2009, let. 61, št. 5-P, str. 297-300. [COBISS.SI-ID 1738377]

  6. KROPIVŠEK, Jože, GRLADINOVIĆ, Tomislav, JOŠT, Matej, ŠUBIC, Cene. Model sodobnega podjetniškega procesa in njegovo izvajanje v lesarstvu = Model of modern entrepreneurial process and its application in wood economy. Les (Ljublj.), 2009, let. 61, št. 9/10, str. 396-400. [COBISS.SI-ID 1768329]

  7. KROPIVŠEK, Jože, ŠUBIC, Cene, OBLAK, Leon. Entrepreneurship in wood economy and a proposition for an entrepreneurial model = Podjetništvo v lesarstvu in predlog podjetniškega modela. Zb. gozd. lesar., 2009, št. 90, str. 67-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 2549670]

  8. KROPIVŠEK, Jože, MIHAJLOVIĆ, Danijel. Odprtokodna programska oprema v slovenskih lesnih podjetjih = Open-source software in Slovenian wood-industry companies. Les (Ljublj.), 2008, let. 60, št. 9, str. 327-332. [COBISS.SI-ID 1675145]

  9. GRLADINOVIĆ, Tomislav, OBLAK, Leon, KROPIVŠEK, Jože, PORŠINSKY, Tomislav, JELAČIĆ, Denis, MOTIK, Darko. The research of virtual production in wood industry = Raziskava virtualne proizvodnje v lesni industriji. Zb. gozd. lesar., 2007, št. 84, str. 11-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 2124966]

  10. KROPIVŠEK, Jože. Managing business documentation in view of its information value in Slovenian wood industry companies = Ravnanje s poslovno dokumentacijo glede na njeno informacijsko vrednost v slovenskih lesnoindustrijskih podjetjih. Zb. gozd. lesar., 2005, št. 76, str. 103-121, ilustr. [COBISS.SI-ID 1538726]

  11. KROPIVŠEK, Jože. Globalizacija poslovnega okolja in njen vpliv na lesnoindustrijska podjetja = Business environment globalization and its influence on woodindustry companies. Les (Ljublj.), 2003, let. 55, št. 12, str. 421-426. [COBISS.SI-ID 1120649]

  12. KROPIVŠEK, Jože. Vpliv ravnanja z zaposlenimi in organizacijske kulture na prilagodljivost poslovanja slovenskih lesnoindustrijskih podjetij = The impact of human resources management and organizational culture on adaptability of Slovenian wood-industry firms. Zb. gozd. lesar., 2003, št. 70, str. 5-29. [COBISS.SI-ID 1084809]

 • TEME DIPLOMSKIH PROJEKTOV in MAGISTRSKIH NALOG ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/15

   

 • - je član mednarodnega združenja WoodEMA, i.a. (International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing „WoodEMA, i.a.“)

  - je član Slovenske akademije za management

  - je glavni urednik mednarodne znanstvene revije DRMJ (Dynamic Relationship Management Journal)

  • Glavni urednik mednarodne znanstvene revije DRMJ (Dynamic Relationship Management Journal) (glavni urednik)
  • Uredniški odbor revije LesWOOD (član)
  • Kolegij študija Ekonomika naravnih virov (član, od 2009 leta)
  • Komisija za kakovost na BF (član, 2010 dalje)
  • Komisija za dodiplomski študij na Oddelku za lesarstvo (član, 2010-2012)
  • Programska skupina P4-0015 (Les in lignocelulozni kompoziti) (član, od 2009)
  • Tutorstvo na Oddelku za Lesarstvo, BF (koordinator, 2010-2012)
  • Skupina za razvoj spletnega učnega okolja na UL (član, od 2013)
  • Izvršni odbor Društva inženirjev in tehnikov lesarsTva Ljubljana (član in vodja sekcije za informatiko; od 2004)
  • Komisija za prenovo spletnih strani na BF (član)
  • Komisija za računalništvo na Oddelku za lesarstvo (predsednik)
  • Skrbništvo spletne strani Oddelka za lesarstvo (skrbnik)