• Študentje se seznanijo z osnovnimi ekonomskimi zakonitostmi poslovanja in vodenja podjetij, predvsem pa spoznajo in razumejo kompleksnost managementa lesnih podjetij s poudarkom na poslovanju v globalnem poslovnem okolju. V okviru tega pridobijo ustrezna teoretična in aplikativna znanja o procesu informiranja (rokovanja z informacijami) in sestavi ter vlogi procesa odločanja pri managerskem delu, kar znajo v konkretnih poslovnih situacijah tudi uporabiti. Cilj predmeta je usposobiti študenta, da učinkovito poveže svoja tehnična znanja s poslovnimi in se tako usposobi ali za vodenje lastnega podjetja (podjetništvo) ali za prevzem ravnateljske (vodstvene) funkcije v (lesnih) podjetjih predvsem na bolj taktičnih in operativnih ravneh.
  • Cilj predmeta je usposobiti študenta za kreativno analitični pristop do konstruiranja lesnih izdelkov in konstrukcij in ga usposobiti za obvladovanje teorije detajla. Poudarek je na reševanju konkretnih konstrukcijskih problemov. Pozna metode za vrednotenja lastnih konstrukcij in se seznanil z zahtevami standardov, direktiv in pravilnikov ter zna pridobljeno znanje aplicirati na konkretne naloge s področja konstruiranja. Študent pridobi znanje s področja konstruiranja in inženirskega risanja, ter preizkušanja v skladu z zahtevami standardov v Laboratoriju za preizkušanje pohištva. Seznani se s sodobnimi orodji za konstruiranje lesenih izdelkov.

  • This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key

    Lepljenje lesa


  • Kompetence: Študent razume, kako zgradba polimerov in drugih nelesnih materialov vpliva na njihove lastnosti in to poveže s pravilno izbiro materialov za aplikacijo v lesnih izdelkih in pri obdelavi lesnih površin (POL). Spozna funkcijo POL in sestavo tekočih premazov z aplikativnega vidika, tako da zna izbrati pravilen premazni sistem glede na proizvodne, estetske in funkcijske zahteve. S poudarkom na praktičnem vidiku se seznani s tehnologijo POL. Usposobljen je za vodenje linij POL v obratih ter za operativno ugotavljanje napak POL v proizvodnji in njihovo takojšnjo odpravo.

  • Študentje se bodo seznanili z metodami, pristopi, tehnikami in koncepti, ki nam pomagajo pri učinkovitejšem organiziranju, planiranju in kontroli proizvodnje. Spoznali bodo osnovne odločitve, ki jih je potrebno sprejemati v proizvodnji in ki določajo, v kolikšni meri bo podjetje lahko doseglo načrtovane konkurenčne prednosti glede stroškov, kakovosti, fleksibilnosti, hitrosti dobave, zanesljivosti dobave in podobno. Cilj predmeta je študente usposobiti za samostojno, uspešno in strokovno opravljanje nalog s področja organizacije proizvodnje.
  • Študentje se seznanijo z najpomembnejšimi lesnimi škodljivci (glivami in insekti) ter se jih naučijo prepoznati in preprečevati njihovo delovanje. V drugem delu želimo študentu podati vedenja za presojo kdaj in kako zaščititi lesne izdelke glede na namen uporabe.
  • Načrtovanje, spremljanje in nadzorovanje sušilnih parametrov v različnih postopkih tehničnega sušenja s ciljem doseči optimalni čas sušenja, ob smotrni porabi energije in ob zagotovljeni kakovost osušenega lesa. Spoznavanje relevantnih lastnosti lesa, pomembnih za kakovostno izvajanje sušenja lesa, kot bistvenega obdelovalnega postopka. Obvladovanje izvajanja in kontroliranja sušilnega procesa ter izbratanja primerne tehnike glede na možnosti in specifične zahteve posameznega proizvodnega procesa.