• Študentje bodo spoznali, da je gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi zelo pomembna funkcija v lesnih podjetjih in da je trženje izdelkov bistvo poslovanja. Seznanili se bodo z nakupnim vedenjem porabnikov, spoznali bodo pomembnost zanesljive napovedi prodaje in sposobni bodo razumeti, na kakšen način lesnoindustrijska podjetja opredeljujejo cenovne cilje. Razumeli bodo, zakaj so pomembne in na kakšen način v lesni industriji oblikujemo nove blagovne znamke lesnih izdelkov in način trženja lesnih izdelkov na mednarodnih trgih, ki ga je potrebno prilagajati zahtevam trgov in globalni konkurenci.

  • Cilj predmeta je obvladovanje osnov konstruiranja in oblikovanja lesenih izdelkov in konstrukcij. Študent se seznani s procesom razvoja novega izdelka, spozna postopke, metode in kriterije za vrednotenje kakovosti, pozna zahteve standardov, direktiv in pravilnikov. Seznani se s sodobnimi orodji za konstruiranje in oblikovanje, ter nadgradi znanje s področja konstruiranja in inženirskega risanja. Seznani se s principi smotrnega snovanja in projektiranja inženirskih lesenih konstrukcij. Teoretična znanja uporabil pri praktičnih nalogah kjer uporabi znanja računalniško podprtega konstruiranja.

  • Študentje se seznanijo s pomenom organizacijskega in ekonomskega vidika obravnavanja podjetja na njegovo uspešnost tako na makro ravni strateškega ravnanja podjetja kot na mikro ravni taktičnega in operativnega ravnanja posameznih poslovnih podpdrocesov oz. funkcij. V okviru tega spoznajo nekatera organizacijska (managerska) in ekonomska načela in metode, ki jih znajo v konkretnih poslovnih situacijah tudi uporabiti. Cilj predmeta je usposobiti študenta, da s pomočjo osvojenega znanja uspešno in učinkovito sodeluje (in vodi) v multidiciplinarnih timih v podjetjih in je sposoben prevzeti ravnateljske (vodstvene) funkcije v (lesnih) podjetjih na vseh ravneh.

  • Kompetence, ki jih pridobijo slušatelji: študentje spoznajo funkcijo površinske obdelave lesnih izdelkov. Spoznajo materiale za POL (tekoči in praškasti premazi), njihovo sestavo ter vlogo posameznih komponent premazov. Obvladajo osnove reologije (poudarek na psevdoplastičnih tekočinah) ter teorijo omakanja površin. Seznanijo se z osnovnimi postopki priprave podlag za POL, postopki nanašanja in utrjevanja. Dobijo znanje o vplivih pogojev izpostavitve na sistem les-premaz ter o pravilni izbiri površinskega sistema glede na namembnost izdelka. Prav tako spoznajo osnovne postopke za karakterizacijo obdelanih površin. Obravnavajo napake pri površinski obdelavi in teoretične vzroke za njihov nastanek . Najpomembnejši študijski dosežek je povezava teoretičnih osnov s praktičnimi tehnološkimi rešitvami na področju POL.